• Bydgoszcz1
  Portal strategicznej mapy hałasu
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz2
  Portal strategicznej mapy hałasu
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz3
  Portal strategicznej mapy hałasu
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

Na niniejszym portalu zaprezentowano wyniki Strategicznej Mapy Hałasu Miasta Bydgoszczy ze stanem na 2021 rok oraz systemu ciągłego monitoringu hałasu.

Obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy wynika z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str.101). Wymóg ten w polskich przepisach określony został w art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U 2021 r. poz. 1973 ze zm.).

Wyniki mapy hałasu stanowią podstawowe źródłodło danych wykorzystywanych dla celów:

 • informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem emitowanym do środowiska;
 • ostarczania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
 • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem;
 • planowania strategicznego;
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Przejście do części mapowej portalu