• Bydgoszcz1
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz2
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy
 • Bydgoszcz3
  Portal mapy akustycznej
  i monitoringu hałasu
  Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że zostały zakończone prace nad trzecią Mapą akustyczną miasta Bydgoszczy ze stanem na 2016 r. W ramach zamówienia zaktualizowano mapę wrażliwości hałasowej i numeryczny model terenu, wykonano nowy trójwymiarowy model zabudowy oraz zrealizowano wszystkie niezbędne obliczenia. Wyniki prac zostały zaprezentowane na niniejszym portalu.

W ramach portalu mapy akustycznej dostępny jest również system stałego, automatycznego monitoringu hałasu, który pracuje nieprzerwanie od 2012 r.

Kolejnym etapem prac jest aktualizacja programu naprawczego przyjętego do realizacji uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVI/1138/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 172, poz. 2198 z późn. zm.). Przed przyjęciem aktualizacji projekt dokumentu zostanie udostępniony mieszkańcom miasta w celu zapoznania i wniesienia uwag, o czym wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani za pośrednictwem niniejszego portalu oraz prasy lokalnej.

Przejście do części mapowej portalu