Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

TRANSPORT DROGOWY

Bydgoszcz to ważny węzeł dróg krajowych leżący na przecięciu korytarzy dróg ekspresowych nr 5 i 10. Obecnie przez Bydgoszcz, ulicami układu podstawowego przebiegają drogi krajowe nr 5, 10, 25 i 80 oraz drogi wojewódzkie i powiatowe.

Wiele z odcinków dróg krajowych przebiegających przez miasto nie spełnia właściwych dla tej rangi dróg parametrów technicznych.

Ranga miasta, jak i lokalizacja na skrzyżowaniu szlaków drogowych, skutkuje stosunkowo dużym udziałem pojazdów ciężkich w strukturze ruchu. Ruch tranzytowy przez miasto stanowi na głównych ciągach 10 do 13% ruchu ogólnego i nie odbiega od normy krajowej w porównaniu z miastami o podobnej wielkości. Problem ruchu tranzytowego dotyczy głównie kierunku północ - południe (droga nr 5). Tranzyt na kierunku wschód - zachód został przejęty przez południową obwodnicę miasta (droga krajowa nr 10).

Istniejący układ ulic miejskich tworzą wg kategorii administracyjnych drogi krajowe (o długości 38,0 km), wojewódzkie (o długości 10,2 km), powiatowe (o długości 143,1 km) i gminne (o długości 569,0 km).

Na terenie Bydgoszczy znajduje się 508,2 km dróg (66,8%) o nawierzchni utwardzonej.

TRANSPORT KOLEJOWY

Bydgoszcz jest ważnym węzłem kolejowym. Przez miasto przebiega na kierunku południe-północ węglowa magistrala kolejowa łącząca Śląsk z portem w Gdyni - obecnie w planach jest jej modernizacja i podniesienie standardu dla umożliwienia osiągania prędkości 120 km/h. Kolejna linia łączy Bydgoszcz z Berlinem. W kierunku południowym wybiegają z miasta cztery inne linie kolejowe do: Szubina, dwie linie do Inowrocławia (dalej do Poznania) oraz linia łącząca Bydgoszcz z Toruniem (dalej do Warszawy). W kierunku wschodnim prowadzi jedna linia do Chełmży.

Operatorami przewozów kolejowych (pasażerskich) w województwie są dwa podmioty: Arriva PCC (na liniach nie zelektryfikowanych) oraz na pozostałych liniach Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna.

Długość linii kolejowych przebiegających przez obszar Bydgoszczy wynosi 56,1 km, natomiast łączna długość torów kolejowych to ponad 120 km.

Tabela – Liczba pociągów przejeżdżających w ciągu doby w podziale na linie kolejowe i rodzaje pociągów

Nr linii Linie Bydgoskiego węzła kolejowego
Nazwa linii
Maksymalne prędkości na trasach Rodzaj pociągu i liczba pociągów na poszczególnych liniach
osobowy pośpieszny towarowy
131 Chorzów Batory - Tczew od 60 do 120 km/h 21 19 15
18 Kutno - Piła od 60 do 100 km/h 20 14 4
201 Nowa Wieś Wielka - Maksymilianowo od 20 do 50 km/h - - 37
356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna 50 km/h - - 1
745 Bydgoszcz Główna - Czyżkówko 60 km/h - - 3


TRANSPORT TRAMWAJOWY

Komunikacja tramwajowa jest jednym z ważniejszych elementów transportu publicznego w Bydgoszczy. Obecnie funkcjonuje 8 linii tramwajowych o średniej długości 8,79 km. Najkrótszą jest linia nr 9 – 6,3 km, a najdłuższą linia nr 6 – 12,5 km. W dniu powszednim, w godz. 4.00 – 20.00 kursuje 51 pociągów tramwajowych – łącznie 93 wagony. Poszczególne linie łączą ważne dla miasta rejony ze strefą centralną i zbiegają się w węźle przesiadkowym na Rondzie Jagiellonów. Ogólny stan torowisk oceniany jest jako dobry.

Tabela – Podstawowe parametry funkcjonalne linii tramwajowych

Nr linii Trasa Długość linii [km] Średnia dzienna ilość kursów w jednym kierunku
1 LPKiW - Wyścigowa 8,7 62
2 Rondo kujawskie- LPKiW 10,6 67
3 Wyścigowa - Wilczaj 8,5 138
4 Glinki - Bielawy 8,6 87
6 Bielawy - Łegnowo 12,5 68
7 Wyścigowa - Kapuściska 6,45 55
8 Kapuściska - Wilczak 8,8 68
9 Glinki - Łegnowo 6,4 24

 

Stan inwentarzowy taboru tramwajowego eksploatowanego na terenie Bydgoszczy wynosi:
- 118 wagonów typu 805 Na (z lat 1977-1990),
- 2 wagony typu 805 NM+805 MND (z 1980),
- 2 wagony typu PESA 122 N (z 2008).


PRZEMYSŁ

Do obliczeń hałasu przemysłowego, na potrzeby mapy akustycznej Bydgoszczy, uwzględnionych zostało w sumie 180 zakładów przemysłowych i handlowo-usługowych położonych w charakterystycznych, opisanych wyżej obszarach miasta. Zakłady przemysłowe uwzględnione w obliczeniach mapy akustycznej stanowią reprezentatywną charakterystykę działalności produkcyjno-gospodarczej występującej na terenie Bydgoszczy.

Do największych należą:

  • przemysł ciężki - m.in. Fabryka Obrabiarek Do Drewna Sp. z o.o. "FOD", TELE-FONIKA KABLE S.A., Fabryka Form Metalowych "FORMET" S.A.
  • przemysł chemiczny - Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.,
  • przemysł drzewny - Bydgoskie Zakłady Sklejek "SKLEJKA - MULTI" S.A.,
  • przemysł spożywczy - JUTRZENKA COLIAN S.A., Spółdzielnia Mleczarska "MLEKPOL" Grajewo - Zakład Produkcji Mleczarskiej w Bydgoszczy, FROSTA Sp. z o.o.,
  • przemysł energetyczny - Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. EC-I, EC-II i EC-III.
  • pozostałe branże działalności produkcyjno-usługowej - UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Detergentów i Kosmetyków, TYCO ELECTRONICS, Volex Poland Sp. z o.o., Zakład Urządzeń Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z o.o. i inne.

Na wielkość emisji hałasu w poddanych analizie zakładach produkcyjnych, oprócz źródeł punktowych i powierzchniowych zależnych od stosowanej technologii produkcji, istotny wpływ ma także rodzaj i sposób wykorzystania środków transportu surowców i wyrobów oraz sposób ich załadunku (suwnice, dźwigi, wózki widłowe, taśmociągi).

Jako źródła przemysłowe uwzględniono również 195 parkingów samochodowych.

TRANSPORT LOTNICZY

Ośrodkiem transportu lotniczego w Bydgoszczy jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz (kod IATA: BZG, kod ICAO: EPBY) położony w południowej części miasta (Bydgoszcz/Szwederowo), częściowo poza granicą miasta (granica miasta przebiega w przybliżeniu w połowie pasa startowego). Lotnisko posiada jeden pas startowy o nawierzchni betonowej z progami "08" (starty i lądowania w kierunku wschodnim) i "26" (starty i lądowania w kierunku zachodnim). Pas startowy lotniska znajduje się ok. 2,5 km od centrum Bydgoszczy.

Tabela – Przewozy pasażerskie w Bydgoskim Porcie Lotniczym

Rok Pasażerowie Cargo (kg) Operacje lotnicze ogółem
2007 181576 411052 3092
2008 280182 483234 7518
2009 275352 520447 6376
2010 278150 413911 5799
2011 279536 b.d. 7537


Ok. 95 % wszystkich operacji odbywa się w kierunku zachodnim (próg "26"), 5% w kierunku wschodnim (próg "08").

Zgodnie z wymogami Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2013r. Nr 227, poz. 1485) poniżej zamieszczono wyniki pomiarów stanowiących podstawę sporządzenia map akustycznych.

1. Pomiary kalibracyjne

2. Hałas kolejowy

3. Hałas tramwajowy

4. Hałas przemysłowy

5. Hałas lotniczy