Wnioski

Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/WE.
Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego jest nadal hałas drogowy, zaś w niewielkim stopniu hałas tramwajowy i kolejowy. Dokuczliwość związana z hałasem przemysłowym ma charakter lokalny i dotyczy niewielkiej ilości mieszkańców. Narażenie na hałas lotniczy jest znikome.

03

04

W Bydgoszczy na ponadnormatywny hałas drogowy wyrażony wskaźnikiem LDWN narażonych jest 8,7 tys. mieszkańców, w tym 7,6 tys. w zakresie 0-5 dB. Około 4,8 tys. mieszkańców narażonych jest na ponadnormatywny hałas drogowy wyrażony wskaźnikiem LN, w tym 4,2 tys. w zakresie 0-5 dB. Stwierdzono narażenia zaledwie około 20 mieszkańców na ponadnormatywny hałas kolejowy dla wskaźnika LDWN i około 40 mieszkańców dla wskaźnika LN. W przypadku hałasu tramwajowego, na poziomy hałasu przekraczające poziomy dopuszczalne o 0-5 dB, narażonych jest ok. 400 mieszkańców Bydgoszczy dla wskaźnika LDWN i około 65 mieszkańców – dla wskaźnika LN.

Obliczenia wykazały, że ponadnormatywny hałas lotniczy wyrażony wskaźnikiem LN (przekroczenia o 0-5 dB) dotyczy ok. 180 mieszkańców, natomiast nie stwierdzono narażenia mieszkańców na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla wskaźnika LDWN. W przypadku hałasu przemysłowego, na poziomy hałasu przekraczające poziomy dopuszczalne o 0-5 dB, narażonych jest ok. 180 mieszkańców Bydgoszczy dla wskaźnika LDWN i około 380 mieszkańców – dla wskaźnika LN.

 

Porównanie wyników map akustycznych wykonanych w roku 2008 oraz 2012.

HAŁAS DROGOWY

  1. Całkowite powierzchnie terenów narażonych na hałas powyżej 55 dB dla wskaźnika LDWN i powyżej 50 dB dla wskaźnika LN, zmniejszyły się w pewnym stopniu (rzędu 10%) i dotyczy to, przede wszystkim, poziomów hałasu poniżej 65 dB. Jednak dla terenów znajdujących się w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych (wysokie poziomy hałasu) nie stwierdzono istotnej poprawy, a w niektórych przypadkach wykazano pogorszenie klimatu akustycznego.
  2. Ilości osób narażonych na hałas drogowy w zakresie wysokich poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikami LDWN>70 dB oraz LN>65 dB wykazały wzrost. Stwierdzono pewną poprawę w zakresie niskich poziomów hałasu drogowego (poniżej 65 dB).

 

HAŁAS KOLEJOWY

  1. Całkowite powierzchnie terenów narażonych na hałas powyżej 55 dB dla wskaźnika LDWN i powyżej 50 dB dla wskaźnika LN są podobne.
  2. Liczby mieszkańców narażonych na hałas kolejowy w poszczególnych przedziałach decybelowych sugerują pewne zmniejszenie narażenia na hałas kolejowy. Jest to spowodowane głównie zmniejszeniem się częstotliwości kursowania pociągów.

 

HAŁAS TRAMWAJOWY

  1. Całkowite powierzchnie terenów narażonych na hałas powyżej 55 dB dla wskaźnika LDWN i powyżej 50 dB dla wskaźnika LN są podobne.
  2. Liczby mieszkańców narażonych na hałas tramwajowy w poszczególnych przedziałach decybelowych są podobne dla wskaźnika LN, jednak dla wskaźnika LDWN wykazują pewną poprawę, co może być spowodowane lepszym stanem torowisk na niektórych odcinkach.

 

HAŁAS PRZEMYSŁOWY

  1. Mapa w roku 2008 wykazała brak zagrożenia hałasem przemysłowym w odniesieniu do mieszkańców, ze względu na przyjętą metodę zaokrąglania wyników. Liczba mieszkańców narażonych na hałas przemysłowy w roku 2012, wyrażony wskaźnikiem LDWN większym od 55dB, wyniosła 900 mieszkańców, a w przypadku wskaźnika LN > 50 dB – 100 mieszkańców. Poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego nie uległy zmianom. Liczba ludności narażona na ponadnormatywny hałas przemysłowy (przekroczenia w zakresie 0-5 dB) wyrażony wskaźnikiem LDWN spadła z 1 tys. (2008 r.) do około 180 mieszkańców. Wzrosła natomiast liczba ludności narażonej na przekroczenia standardów akustycznych wyrażonych wskaźnikiem LN z 0 (2008 r.) do około 370 osób.

 

HAŁAS LOTNICZY

  1. Mapa w roku 2008 wykazała brak zagrożenia hałasem lotniczym ze względu na przyjętą metodę zaokrąglania wyników. W roku 2012 liczba mieszkańców narażonych na hałas lotniczy wyrażony wskaźnikiem LDWN większym od 55 dB wyniosła 100 mieszkańców, a w przypadku wskaźnika LN – 0. Poziomy dopuszczalne dla hałasu lotniczego nie uległy zmianom. Powierzchnie narażone na ponadnormatywny hałas lotniczy, dla obu wskaźników LDWN i LN w roku 2012 zmalały. Podobnie jak w roku 2008 nie stwierdzono narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas wyrażony wskaźnikiem LDWN. W przypadku wskaźnika LN około 180 osób jest narażonych na przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie 0-5 dB. Zaokrąglając te wartość do pełnego tysiąca otrzymano by 0 podobnie jak w roku 2008.
 

Reasumując można przyjąć, że stan akustyczny na terenie miasta Bydgoszczy w cyklu czteroletnim nie uległ zasadniczym zmianom, a zmniejszenie liczy mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas jest spowodowane zmianą rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.