Uwarunkowania akustyczne

Wśród terenów podlegających ochronie akustycznej ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) wyróżnia następujące obszary:

  • pod zabudowę mieszkaniową,
  • pod szpitale i domy opieki społecznej,
  • pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  • na cele uzdrowiskowe,
  • na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • na cele mieszkaniowo-usługowe.

Natomiast rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) zostały przyporządkowane dla ww. terenów dopuszczalne poziomy hałasu. Kwalifikację terenów chronionych odczytuje się wprost z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ich braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zaś w nielicznych przypadkach na podstawie faktycznego zagospodarowania terenów.

W poniższej tabeli zostały przedstawione rodzaje terenów chronionych wraz z przypisaną im kolorystyką na mapie wrażliwości hałasowej oraz dopuszczalnymi poziomami hałasu:

Klasyfikacja terenów Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi i linie kolejowe Przemysł
Lotnisko
LDWN LN LDWN LN
LDWN
LN
Zabudowa zagrodowa 68 59 55 45 60 50
Zabudowa jednorodzinna 64 59 50 40 60 50
Tereny mieszkaniowo - usługowe 68 59 55 45 60 50
Tereny strefy śródmiejskiej 70 65 55 45 60 50
Zabudowa wielorodzinna 68 59 55 45 60 50
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 68 59 55 45 60 50
Tereny szpitali w mieście 64 59 50 40 55 45
Tereny stałego lub czasowego pobytu dzieci i młodzieży 64 59 50 40 55 45