Historia projektu

Mapa akustyczna Bydgoszczy została wykonana w ramach realizacji zamówienia publicznego na sporządzenie: „Mapy akustycznej miasta Bydgoszczy" (umowa nr WGK/277/2011 podpisana w dniu 30.12.2011 r. pomiędzy Zamawiającym: Miastem Bydgoszcz, a Wykonawcą: BMT ARGOSS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Przedmiot umowy zawiera również wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy" oraz wprowadzenie systemu ciągłego monitoringu hałasu w 10 ustalonych lokalizacjach.

DANE

Do realizacji mapy akustycznej wykorzystano dane z lat 2009-2012 pochodzące z:

  • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,
  • Miejskich Zakładów Komunikacyjnych,
  • Portu Lotniczego Bydgoszcz,
  • PKP Polskich Linii Kolejowych,
  • Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  • Miejskiej Pracowni Geodezyjnej,
  • Zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Bydgoszczy,
  • Urzędu Miasta Bydgoszczy.

oraz pozyskane przez Wykonawcę zamówienia.

ZAKRES PRAC

W ramach prac nad mapą akustyczną zaktualizowane zostały dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i zakładów przemysłowych. Na podstawie numerycznej mapy zasadniczej Bydgoszczy, ortofotomapy oraz opracowania fotogrametrycznego zdjęć lotniczych, wykonano numeryczny model terenu. Wykorzystując dodatkowo dane z ewidencji gruntów i budynków wykonano trójwymiarowy model zabudowy miasta zawierający 84822 budynki. Budynkom tym przyporządkowano ilości mieszkańców, wykorzystując istniejącą bazę adresową zawierającą prawie 25 tysięcy adresów. Do obliczeń hałasu przygotowano dane graficzno-opisowe o 1438 ulicach podzielonych na 5592 odcinki. Opracowano dane dotyczące sześciu linii kolejowych, podzielonych na 181 odcinków. W zakresie hałasu przemysłowego pozyskano dane dotyczące 180 zakładów przemysłowych i obiektów handlowych.

Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem ww. danych, opracowano mapy obejmujące wszystkie istotne źródła hałasu. Wykonano m.in. imisyjne mapy hałasu, które stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym Bydgoszczy.

Ponadto przy współpracy z Zamawiającym zaktualizowano tzw. mapę wrażliwości hałasowej obszarów, której zadaniem było wyznaczenie obszarów podlegających ochronie akustycznej oraz przyporządkowanie im dopuszczalnych poziomów hałasu. Opracowano także mapy przekroczeń poziomów dopuszczalnych (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla poszczególnych źródeł oraz przygotowano zestaw map rozkładu wskaźnika M.

Mapa akustyczna miasta Bydgoszczy stanowi podstawę do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy, którego celem jest wskazanie działań umożliwiających dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Do realizacji mapy akustycznej wykorzystano dane z lat 2007-2012 przekazane przez:

-  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

-  Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej,

-  Miejskie Zakłady Komunikacyjne,

-  Port Lotniczy Bydgoszcz,

-  PKP Polskie Linie Kolejowe,

-  Miejską Pracownię Urbanistyczną,

-  Miejską Pracownię Geodezyjną,

-  Zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Bydgoszczy,

-  Urząd Miasta Bydgoszczy.

oraz pozyskane przez Wykonawcę zamówienia.